Tjæreby Kirke

Tjæreby Kirke - Kirkevej 4, Tjæreby, 4230 Skælskør

Tjæreby Kirkes historie:

Tjæreby Kirkes romanske kor og skib er usædvanligt høje. Kirken fik fire sengotiske tilbygninger; tårn i vest, kapel på nordsiden, sakristi ved korets nordside og våbenhus ved syddøren

Kirken, der 1759 siges at være indviet til Sct. Nicolaus, tilhørte i middelalderen Næstved Kloster. Den omtales allerede 1135 blandt klostergodset. Kirken nævnes i roskildebispens jordbog o. 1370 med elleve ploves land og svarende da til 2 mark.

Axel Arenfeldt til Basnæs fik 15. februar 1629 kgl. skøde på kirken, og kirken tilhørte derefter dette gods, indtil den overgik til selveje 1. januar 1911.


Kirken er åben efter aftale. Kontakt graver tlf. 40 88 44 63, præst tlf. 58 14 10 12 eller på mail.

Inventar

Alterstager.

Højde 58 cm, malmstøbt. Skjold med våben og bogstaver henvisende til Basnæs´ ejer: Christian Bielke og hustru Wibeke Juel, samt årstallet 1691.


Prædikestol fra 1629. prædikestilen bæres af Aron i ypperstepræstelig dragt med røgelseskar.
 Portalramme ”Da den skrækkelige krig rasede mellem Christian 4 Danmarks og Norges Konge og det romerske riges kejser modtog adelsmanden Axel Arenfelt til Basnæs patronsretten til denne kirke af kongelig Majestæt og i det aar da freden blev sluttet, 1629 lod han denne prædikestol rejse til Gud ære”. Derefter tilføjet ”Anno 1844 J B Scavenius lod denne bygning istandsætte til Guds ære”.


Stoleværket, fra 1840 med cirkelfelter med trekløver eller fiskeblære. Fra det ældre stoleværk to gavle. Den ene fra 1525 har et Krafse-våben. Den anden fra 1557 har et ung-renaissance mandshoved og derunder indskrift: ”I Herrens Aar 1557”.


Herskabsstolene, fra O. 1630, med våbenskjold af Arenfeldt og Marsvin(mod nord) og Ulfeldt og Brockenhuus (mod syd)


Krucifiks med Moses og Johannes Døber. Krucifikset hænger i dag i tårnrummet på sydvæggen; det var tidligere ophængt i korbuen


Døbefont. Granit, romansk, af én sten. 74 cm.
Fad. Af sydtysk arbejde o. 1550, med relief af bebudelsen omgivet af en dobbelt majuskelring og hind-og-hund frise mellem træer. På randen samme frise som fabrikationsstempel: RS 12.

Klokker. 
Lille klokke fra 1721, 86 cm. Påskrift: 
”Her hænger jeg igien til Herrens ævig ære
som faldt der mine been mig ikke kunde bære. 
Jeg klinger ey for mig, men kun for Tiære By.
 Tack General Boysset, der lod mig støbe nye.” 
Anno 1721


Stor klokke fra 1623, 100 cm. Klokken siges at have hængt i et tårn på Basnæs, men blev flyttet til kirken o.1740, da den ene klokke her, som har Hilleborg Billes navn, blev ubrugelig.


Kalk. 21 cm høj. Prøvesølv 1711 graveret ”tierebye kirkis kalk” omgivet af 2 palmegrene et alliancevåben samt ”P E S A M 1711” henviser til kirkens ejer, landsdommer Poul Eggers og hustru Sofie Amalie Moth.

Disk. Samme våben og indskrift.


Oblatæske. Prøvesølv 1748


Sølvkande. Indskrift ”Skjænket til tiærebye kirke af J. B. Scavenius til Basnæs 1847”. Kirkeejer 1838 (f18II D 1850)


Sygekalk. Prøvesølv 1724. På kummen graveret ”Jørgen Arenfeldt” til Basnæs (1647-76) og hans våben. På foden graveret ” ao 1724 fornyet af herr general lieutenant Lorens de Boysset”. Mestermærke Jens Christensen 1722.


Epitaf. 1600. hans Krafse til Egholm (d. 1585) med hustru Kristen Holck (d. 1599) og dater Margrethe (d. 1614). I topstykket Krafses og Billes våben. I 1755 stod foroven: ”Denne tavle lod fru Hilleborg Bille, sal. Ejler Krauses, bekoste over hendes kære søn Hans Krause til Egholm gift med Kristen Holcks datter til Barvedschouf laa begravet herunder Kirkens sydvæg.


Fire våbenskjold på endevæggen er reliefskårne alliancevåben med kirkeejeren Axel Arenfeldts og hustru Marie Ulfeldts aner.


Alterbordet er nyt med muret fodstykke for tavlen, men i øvrigt af brædder.


Altertavlen. Trefløjet, sengotisk, fra o. 1480, af Næstved ”Apostelhus-Mesteren”. 
Nederst ses 13 Nødhjælpere. Der er to Nødhjælpere i topstykket. Sct. Kristoffer og
 Sct. Jørgen med Dragen, oprindelig hørende hjemme i Nødhjælperrækken.
 Tavlen blev i 1973 istandsat af Nationalmuseet.

 

 

Gravsten i kirken

Gravsten i tårnrummet. Sognepræst Jens Eggertsen med hustru Edel Eriksdatter og fire børn. Det femte barn, en datter gift med hæderlig mand.
 Præsten død 1670. Hustru død 1624.


Gravsten i våbenhuset. Jørgen Hansen (d. 25 marts 1648). Indskrift: ”H. Jørgen Hansen, Elisabeth Lauritz datter”.


Gravsten i skibet. Hans Krafse til Basnæs (d. 1530) og hustru Lene Hack. 
Han i rustning, hun i enkedragt. Indskrift: ”I det herrens år 1530 dør denne ridder Hans Krafse til Basnæs, anset for dygtig i rigets råd. Kristi hellige dag er hans legemes hvile. Måtte han med den herlige Lene, ædel ved ophøjet byrd, Ejler Hachs datter, hvile i lykkelig fred”. 
Forneden deres fædrene og mødrene våben Krafse-Hack, Lunge-present.


Kisteplade ophængt i sakristiet.
”HER HVILER ERLIG WELBYRD MAND OG STRENGE RIDER SALIG HUS GVD HER AXEL ARENFELDT TIL BASNÆS KONG MAY BEFALINGSMAND PAA STIERNEHOLM SOM VÆRTIG OG WELB MEND HANS ARENFELDT OG FRV. ANNE MARSVIN DERES SØN OG ER HAND FØD PÅ W. GAARD ANNO 1590 DEN 26 NOVEMBERO OG KALDE GVD HANNEM PÅ SIN GAAR BASNÆS DEN 4 OCTOB. 1647 EFTER HAND HAFDE LEVET I DENNE VERDEN 57 AAR 10 MAANEDER OG 8 DAGE GVD GIFVE HANNEM MED ALE GVDS BØRN EN GLDELIG HOG ÆREFULD OPSTANDELSE”.

 

 

Nordkapellet

Ind til skibet førte en nu tilmuret, fladrundbuet, falset dør. Kapellet er i 1849 indrettet til gravkapel for ejere af Basnæs. På gavl Hofjægermester Jacob Brønnum Scavenius og Henriette Sophie Bertha Eleonora Scavenius forbogstaver.
 Mellem nordkapellet og sakristiet gravstene af dem.